IELTS

Skúšky IELTS (THE INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM) sú medzinárodným testovacím systémom, ktorý hodnotí jazykové zručnosti kandidátov v štyroch oblastiach: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Ide o svetovo najpopulárnejší spôsob testovania angličtiny na všetkých úrovniach za účelom štúdia alebo emigrácie do zahraničia.

Jednotlivé zručnosti sú hodnotené na základe 9-bodovej škály, ktorou sa každá z uvedených jazykových zručností hodnotí separátne. Generálny výsledok je spriemerovaním percent za jednotlivé časti.

Okrem skutočnosti, že táto skúška je medzinárodne vyhľadávaným a platným spôsobom zdokladovania dosiahnutých jazykových zručností, využívajú ju predovšetkým všetci záujemcovia o štúdium či prácu v zahraničí.

Zvýšte absolvovaním tejto skúšky aj vy svoje šance študovať, žiť či zamestnať sa v zahraničnej firme alebo v zahraničí.

Výsledok tejto skúšky je spoľahlivým a vo svete akceptovaným dokladom jazykových znalostí. Viac o priebehu skúšky a hodnotení samotnom sa dozviete nižšie.

Skúška IELTS pozostáva z týchto častí:

1. Počúvanie s porozumením (30 minút, 40 otázok)

 • 4 nahrávky (monológy a dialógy), ktoré sa odvíjajú od charakteru vybraného modulu (všeobecný alebo akademický).

2. Čítanie s porozumením (60 minút, 40 otázok)

 • akademický modul - 3 dlhšie texty prevzaté z kníh, novín, časopisov. Nachádzajú sa v rozmedzí deskriptívnych, faktických textov až diskurzívnych, analytických typov textov.
 • všeobecný modul - úryvky z novín, reklám, inštrukcií, návodov a kníh. Všetky typy, s ktorými sa v anglicky hovoriacich krajinách stretneme každý deň.

3. Písanie (60 minút) Obsahuje v oboch moduloch 2 zadania, rozsah počtu slov je 150 a 250 slov:

 • akademický modul - slovný opis, vysvetlenie a sumár informácií z grafov, tabuliek, diagramov alebo obrázkov; zadanie 2: esej
 • všeobecný modul - list (formálny, neformálny, neutrálny vzťahujúci sa na vyriešenie nastolenej situácie); zadanie 2: esej

4. Hovorenie (3 časti, 11 - 14 minút, jeden študent - jeden skúšajúci):

 • časť 1: všeobecné otázky o kandidátoch samých, rodine, záujmoch, práci, štúdiu a pod.;
 • časť 2: konkrétne zvolená téma, príprava kandidáta v rozsahu 1 minúty, voľné rozprávanie kandidáta na 2 minúty, ktoré môže skúšajúci doplniť 1 až 2 otázkami;
 • časť 3: ďalšie otázky súvisiace s témou z predošlej časti. Táto časť trvá 4 - 5 minút a umožňuje rozšíriť predošlú diskusiu o abstraktnejšie témy a myšlienky.

Pre koho je táto skúška určena?

Na základe zamerania IELTS certifikátov (všeobecný a akademický) sú tieto kurzy primárne určené pre tých, ktorí sa chcú uchádzať o prácu alebo štúdium v zahraniči, či pre tých, ktorí chcú intenzívne zlepšiť znalosti podľa výučby štruktúrne nastavenej na získanie certifikátu.

Tento druh testovania zmapuje úroveň všetkých 4 jazykových zručností. Kandidát si nevyberá konkrétnu úroveň, ale samotné testovanie exaktne zmerá Vaše znalosti.

Prvý variant - ACADEMIC - je určený pre tých, ktorí chcú študovať či absolvovať stáž na niektorej z vysokých škôl v zahraničí.
Druhý variant - GENERAL - je určený pre záujemcov o pracovnú pozíciu v zahraničí alebo pre tých, ktorí sa uchádzajú o víza.

Cena skúšky: 200 €

Výhody:

 • Výsledky sú známe už na 13. deň od testovania.
 • Viac termínov testovania.
 • Skúška aj v Trnave v prípade dostatočného počtu kandidátov 10 - 12 kandidátov.
 • Reálne zhodnotenie aktuálnych znalostí.
 • Dvojročná platnosť (limit je nastavený na základe faktu rozvoja jazykových zručností; možnosť neustále merať zlepšenie jazykových zručností).

Hodnotenie:

Všetky štyri zručnosti (čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie) sú hodnotené na základe 9-bodovej stupnice:

0 - did not attempt the test
1 - non user
2 - intermittent user
3 - extremely limited user
4 - limited user
5 - modest user (15 bodov zo 40)
6 - competent user
7 - good user
8 - very good user (35 bodov zo 40)
9 - expert user

Získanie 8.5 bodov zodpovedá úrovni C2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR). Bodové hodnotenie testovaných zručností nie je paralelne napojené na úrovne Spoločného európskeho referenčného rámca. Všeobecne platí, že inštitúcie vyžadujúce znalosť jazyka na úrovni C1 a vyššie požadujú bodové hodnotenie 7 a viac.
Každá zručnosť je testovaná separátne, pričom finálne hodnotenie je percentuálnym priemerom všetkých štyroch častí.

Všetkým kandidátom na testovanie odporúčame stránku Britskej rady, kde sa dozvedia ďalšie užitočné informácie: http://takeielts.britishcouncil.org/

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Cambridge English IELTS A2-C2